ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТ HTTP://INVOKE.BG (САЙТА) GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF INTERNET-SITE HTTP://INVOKE.BG (THE SITE)
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта.
Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ГИФТ ШОП ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201672825 (с търговска име INVOKE), с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
Please read these GTC carefully before using the site.

These GTC constitute a contract between you and GIFT SHOP entered into the Commercial Register at the Bulgarian Registry Agency with UIC 201672825 (trade name INVOKE). It entitles you to use the free services of the site for personal and non-commercial purposes. By accessing (loading) of the website you agree to be bound by these GTC and any subsequent changes thereto, and agree to follow them. If you do not agree with all the GTC below, please do not use this site.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените по-долу понятия имат следното значение:
“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
“УСЛУГА/И” на сайта включват:
– получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
– възможност за участие чрез коментари в сайта;
– възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта;
– получаване на e-mail бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.
“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което INVOKE се намира в договорни отношения, което има право да предоставя чрез сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРA стоки и услуги.
I. Definitions
For the purposes of these GTC the following terms have the following meanings:”USER” is any natural person who uses any of the services of the site.”SERVICE / S” of the site include:
– Obtaining access to information resources / data site provided, through a web browser;- An opportunity to publish comments on the site;
– An opportunity of creating user’ profile by a registration, which allows full access to the information resources of the site, for free;

– Receiving an e-mail newsletters by registered users of the site.

“PARTNER” means any legal entity with which INVOKE has a contractual relationship. The partner may provide additional information about products and services on the site.

II. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и INVOKE.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.
При добавяне на мнение/коментар, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. INVOKE не носи отговорност за изразените от Вас мнения.
II. General provisions
These GTC are binding in the relationship between you as a user of the website and INVOKE.
You are entitled to use the services of the site for personal / non-commercial purposes only.
When you post a text/ comment, you agree with the common rules for writing comments. INVOKE is not responsible for your posts.
III. Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на специалната закрила на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и е основа за търсене на гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Копирането, свалянето и/или ползването на материали, визуализации и др. от сайта и от електроните бюлетини се допуска единствено с писменото съгласие на INVOKE.
Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на INVOKE, е недопустимо и се счита за закононарушение.
III. Copyright
All rights are reserved. All intellectual property rights on the information resources and materials posted on the website are subject to special protection of the Law on Copyright and Related Rights (CRRA) and any undetected use constitutes a basis for seeking civil, administrative and / or criminal liability in accordance with the Bulgarian law.Copying, downloading and / or use of any materials, pictures and others of the site and of the newsletters is allowed with the written consent of INVOKE only.Using materials for the purpose of any databases, publication, reproduction and any form of commercial use, and retransmission to third parties without the knowledge and consent of INVOKE, is unacceptable and therefore considered crime.
IV. Конфиденциалност
INVOKE е администратор на лични данни, регистриран пред Комисията за защита на личните данни, по правилата на Закона за защита на личните данни, с рег.№ 372497.
INVOKE гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация и/или друг начин. Разкриване на лични данни е допустимо в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, както и в изрично предвидените от закона случаи.
INVOKE може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове (ако има такива), да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своя и тези на ПАРТНЬОРИ).
С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до INVOKE на адрес: гр. София 1715, район Младост, ж.к. Младост 4, бл. 426, вх. 6, ет. 4, ап. 60
IV. Confidentiality
INVOKE is an administrator of personal data registered before the Commission for Protection of personal data under the rules of the Law on Personal Data Protection with registration № 372 497.
INVOKE guarantees confidentiality of information containing personal data that users provide online by filling an application for registration and / or otherwise. Disclosure of personal data is permitted in cases where the information is required by state organs or officials authorized by law to request and collect information containing personal data and subject to the statutory order, as well as otherwise provided by law.INVOKE may provide statistics, keep statistics for clicks on their advertising banners and links (if any), draw up internal statistics as well as for direct marketing purposes (its own and its partners’).By accepting these GTC, user agrees with processing of personal data for direct marketing purposes. The user has the right to object to the processing of personal data for direct marketing purposes by sending written notice to INVOKE to address: 1715 Sofia, Mladost 4, block 426, ent. 6, fl. 4, Apt. 60
V. Ограничаване на отговорността
Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публикувани на сайта, са базирани на външни технически източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на “последна инстанция”.
INVOKE и отделни негови служители не носят отговорност в случай на загуба или други неблагоприятни последици за лица и/или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в e-mail бюлетините.УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите на INVOKE без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях.
INVOKE и неговите ПАРТНЬОРИ не носят отговорност за щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, вкл. в случай, че INVOKE е било предупредено за възможността от възникването им.
INVOKE и неговите ПАРТНЬОРИ не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта. INVOKE си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време и без предварително уведомяване.
V. Limitation of Liability
Despite all the measures taken to ensure objective and accurate information in the data analysis and opinions published on the site are based on external technical resources. The information and materials on the site should not be considered as “last resort” position.INVOKE and individual employees are not liable in case of loss or adverse consequences to persons and / or organizations acting or abstaining from action as a result of information contained in the site or in e-mail newsletters.SERVICES are provided to the users without explicit guarantees or assignment of rights.INVOKE and its partners are not liable for damage to third parties derived from the use or inability of use of materials, incl. the case
INVOKE has been warned of the possibility of their occurrence.

INVOKE and its partners do not guarantee the accuracy or completeness of the information, text and graphics, links or other items contained in the materials on the site. INVOKE has the right to amend the materials at any time and without prior notice.

VI. Регистрация
Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта. За целта е необходима регистрация в сайта и създаване на индивидуален потребителски профил.
При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. INVOKE си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.
INVOKE си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.INVOKE си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.
VI. Registration
You can get free and full access to information resources on the site. This requires registration on the site and creating a personal profile.Upon registration, you are obliged to provide complete, accurate and true information. INVOKE reserves the right to decide whether to grant profile/account to an user.
INVOKE has the right to remove user profile, which in its discretion, considers to be unacceptable, and if there is a reasonable suspicion of a breach of these GTC.INVOKE has the right to withdraw the above free services by posting a message on the site.
VII. Промени
INVOKE си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
VII. Amendments
INVOKE has the right to amend these GTC at any time by publishing these amendments at the site, along with a message about the amendments done in the GTC. The amendments are considered effective from the date of publication.All outstanding with these GTC matters are to be ruled by the current Bulgarian legislation.