Гаранционни условия

Натрупаният опит на марката INVOKE® в търговията с бижута и накити доказа, че ние не просто продаваме бижута, а даряваме емоции. Ние влагаме името и репутацията си във всяко едно продадено бижу, защото знаем, че когато нашите клиенти са щастливи, мисията ни е изпълнена.

Настоящите ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ на бижута и накити са изготвени от ГИФТ ШОП ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 201672825, с търговско наименование INVOKE®

 1. Определения. Страни.
  • Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите може да бъде само физическо лице. Настоящите Общи гаранционни условия не уреждат и не се прилагат в отношенията между INVOKE® и клиенти – юридически лица.
  • При продажба на бижута и накити на Потребител, INVOKE® действа като Търговец по смисъла на § 13, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, с всички произтичащи от това задължения.

 

 1. INVOKE® отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока, съгласно правата на Потребителя по смисъла на Закона за защита на потребителите, за срок от 30 дни, считано от датата на закупуване на бижуто/накита, която липса се удостоверява с надлежен касов бон.

 

 1. Правото на рекламация на Потребителя включва:
 • искане до INVOKE® да ремонтира стоката, като я приведе в състояние с търговските изисквания;
 • когато ремонт по предходния текст не е възможен, Потребителят отправя искане до INVOKE® за замяна на стоката

 

 1. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено без предоставен от страна на Потребителя, в момента на рекламацията касовия бон за бижуто/накита, предмет на рекламацията, от който касов бон да са видни названието на търговеца, датата на покупка и името на стоката.

4.1. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено и при непредоставяне от страна на Потребителя на бижуто/накита в неговата цялост.

 1. Правото на рекламация може да бъде упражнено в търговския обект на INVOKE®, от който е закупено бижуто.

 

 1. След направена от Потребителя рекламацията (устно или писмено) в срока по т. 2 по-горе, INVOKE® я вписва в регистър за рекламации и дава на Потребителя входящ номер. INVOKE® си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация.
 1. След вписването INVOKE® разполага с 30-дневен срок, в който да замени стоката с нова или да я ремонтира.
 2. Ако се окаже, че нито една от двете изброени в т. 3 по-горе алтернативи не е възможна, то Потребителят има право:
 • да получи обратно сумата, заплатена за бижуто;
 • на отбив от цената при избор на друго, по-скъпо бижу.

 

 1. Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друго, по-скъпо бижу, когато INVOKE® приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

 

 1. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено от Потребителя и INVOKE® не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на бижуто/накита в следствие на:
 • влизане в контакт с химикали като парфюм, лосион за тяло, кремове, лак за коса, перилни препарати, омекотители, разтвори на спиртна основа, избелващи, почистващи и др. препарати, които не са предназначени за работа с бижута/накити;
 • механично въздействие – удар, падане, изкъртване, всяко от които да предизвика нараняване, счупване, липса или одраскване на кристали и/или метални части.
 • липса/загуба на основен елемент от бижуто или механично прекъсване на спойка на елементи, което да доведе до невъзможност за отремонтиране на дефекта.
 • скъсване на мрежа в случаите на модел, изработен от такава.

 

 1. INVOKE® приема да осъществи по своя преценка и ако е възможно замяна на бижуто/накита с друг/о в рамките на един календарен месец от покупката, ако поради някаква причина се окаже, че избраният от Потребителя продукт не е подходящо избран. В този случай Потребителят не дължи никакви обяснения. Замяната се извършва във всеки от търговския обекти на търговеца на територията на страната.