Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет сайт – https://invoke.bg (настоящия сайт)

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта.
Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ГИФТ ШОП ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201672825 (с търговска име INVOKE), с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените по-долу понятия имат следното значение:
“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
“УСЛУГА/И” на сайта включват:
– получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
– възможност за участие чрез коментари в сайта;
– възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта;
– получаване на e-mail бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.
“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което INVOKE се намира в договорни отношения, което има право да предоставя чрез сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРA стоки и услуги.

II. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и INVOKE.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.
При добавяне на мнение/коментар, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. INVOKE не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

III. Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на специалната закрила на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и е основа за търсене на гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Копирането, свалянето и/или ползването на материали, визуализации и др. от сайта и от електроните бюлетини се допуска единствено с писменото съгласие на INVOKE.
Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на INVOKE, е недопустимо и се счита за закононарушение.

IV. Конфиденциалност
INVOKE е администратор на лични данни, регистриран пред Комисията за защита на личните данни, по правилата на Закона за защита на личните данни, с рег.№ 372497.
INVOKE гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация и/или друг начин. Разкриване на лични данни е допустимо в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, както и в изрично предвидените от закона случаи.

INVOKE може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове (ако има такива), да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своя и тези на ПАРТНЬОРИ).
С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до INVOKE на адрес: гр. София 1715, район Младост, ж.к. Младост 4, бл. 426, вх. 6, ет. 4, ап. 60.

V. Ограничаване на отговорността
Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публикувани на сайта, са базирани на външни технически източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на “последна инстанция”.
INVOKE и отделни негови служители не носят отговорност в случай на загуба или други неблагоприятни последици за лица и/или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в e-mail бюлетините.УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите на INVOKE без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях.
INVOKE и неговите ПАРТНЬОРИ не носят отговорност за щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, вкл. в случай, че INVOKE е било предупредено за възможността от възникването им.
INVOKE и неговите ПАРТНЬОРИ не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта. INVOKE си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време и без предварително уведомяване.

VI. Регистрация
Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта. За целта е необходима регистрация в сайта и създаване на индивидуален потребителски профил.
При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. INVOKE си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.
INVOKE си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.INVOKE си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени
INVOKE си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.