Comments

    Invoke was one of the partners of Melpomena Theater Company

    Cast of Melpomena Theater:

    Lyubomir Neykov, Dimitar Rachkov, Asen Blatechki, Kalin Vrachanski, Stefan Ryadkov, Petio Petkov-Shaybata, Stanimir Gumov, Rumen Ugrinski, Krasimir Rankov, Elena Petrova, Silvia Lulcheva, Jeanina Stoilova, Diana Lyubenova, Ernestina Shinova, Desi Bakardzhieva, Albena Pavlova and Mariya Statulova.